دهستان تازیان

دهستان تازیان

دهستان تازیان

دهستان تازیان در غرب بندرعباس قرار دارد که دارای ۱۸ دهیاری می باشد , دهیاری های آن عبارتند از :

۱- جمال احمد

۲-شهرو

۳- گربند

۴- قلات بالا

۵- قلات پایین

۶- کنارو

۷- پاتل بنوبند

۸- بنوبند پاسنگ

۹- سودرو

۱۰-بنوبند پارسیان

۱۱- بلندو

۱۲- چاهو

۱۳- محمد آباد

۱۴- تازیان بالا

۱۵- تل سیاه

۱۶- محمد شمسی

۱۷- قلاتو

۱۸- پاتل تازیان